امام خامنه ای

گفت علامه که رو شمر زمان را بشناس!(منظور علامه شهید مطهری است)
رو بیفکن به دل دشمن امروز هراس
مالک اشتر امروز و معاویه روز!
آنکه با حیله و تزویر کند جنگ هنوز
آه ای شیعه بگو کیست همکنون علیت؟
کیست آن مایه اندوه وجود ولیت؟
رو ببین پیر مذبذب چو ابوبکر کجاست؟
یا کجا فتنه شورای سقیفه برپاست؟
هر زمانی که علی بود عداوت هم هست!
دشمنی تا سحر روز قیامت هم هست!
حال بگذار که عمار گری تازه کنم
با ترازوی ولایت کمی اندازه کنم
گو به اکبر! که کجا رفت تو را عدل علی
که رسانی به دو دست پسرت شعله کمی
تو همین شعله نداری که چنین دود شدی!
یا به تعبیر امیرم که تو مردود شدی!
چون منافق که عیان نیست همه نیاتش
گاه گویی ز ولایت گهی هم از آتش!
ترسم ای آنکه ز کوهی پر آتش گفتی
که به فردای قیامت به همانجا افتی

 

/ 0 نظر / 16 بازدید